Razgovor sa Sašom Kraljevićem, direktorom DP Elektrodalmacija Split


DP Elektrodalmacija Split ima zahtjevan kopneni dio ali i dugu obalu i brojne otoke. 

·       Koje su prioritetne investicije u vašem DP-u ?
·       Koje su kritične točke u mreži?
·       Kakvo je stanje postojećih kabelskih veza prema otocima ?
·       Kako DP  rješava  zahtjeve za ostvarenje priključaka za OIE (vjetar, solar) na svom području? Koji su karakteristični primjeri?
·       Kakva je uloga domaćih proizvođača I izvođača u  realizaciji održavanja i investicija?

SAŠA KRALJEVIĆ:  Prioritetne investicije u DP Elektrodalmacija Split

Investicije koje se upravo realiziraju su:

Izgradnja TS 110/20(10) kV Sućidar
Rekonstrukcija TS 110/35/20(10) kV Makarska
Zamjena 35 kV-ne opreme u TS 110/35 kV Sinj
KB rasplet 35 i 20 kV Trogir – Marina
Zamjena 110 kV opreme u TS 110/10 kV Split 3
Podmorski kabel 35 kV Podgora – Hvar
Prijelaz na 20 kV područja 110/20(10) kV Dugopolje
Prijelaz na 20 kV područja 110/20(10) kV Ploče
DV 35 kV Opuzen – Brist

Investicije koje će uskoro ući u realizaciju su:

TS 35/20(10) kV Lećevica
TS 35/20(10) kV Bogomolje (otok Hvar)
TS 35/20(10) kV Vrlika
KB raspleti 20 kV iz TS 110/20(10) kV Sućidar
Izgradnja TS 110/20(10) kV Terminal (TTTS)
Rekonstrukcija TS 110/35/20(10) kV Trogir
Pogonsko poslovna zgrada Imotski

SAŠA KRALJEVIĆ : Kritične točke u mreži

Sa stajališta (n-1) u napajanju trenutno ne zadovoljava određeni broj TS 35/10 kV. Neke
od njih se u slučaja ispada napojnog 35 kV voda mogu napojiti 10 kV mrežom iz
susjednih TS x/10 kV.
Trafostanice čiji se konzum u cijelosti ne može napojiti iz susjednih TS su:
-  TS 35/20(10) kV Marina – u tijeku realizacija KB 35 kV čime će se ostvariti rezervno
napajanje
-  TS 35/10 kV Vrlika
-  TS 35/10 kV Hrvace
-  TS 35/20(10) kV Podgora
-  TS 35/20(10) kV Brist
Trafostanice koje ne zadovoljavaju kriterij (n-1) u transformaciji:
-  TS 35/10 kV Vrlika – ima samo jedan transformator snage 2,5 MVA (na reviziji glavni
projekti za novu TS)
-  TS 35/10 kV Trogir – pred ishođenjem građevinska dozvola za TS 110/35/20(10) kV
Trogir čime će se ovaj problem riješiti
-  TS 35/10 kV Kaštela – u izradi projektni zadatak za izgradnju TS 110/20(10) kV
Kaštela
-  RS 10 kV Sućidar – u tijeku izgradnja TS 110/20(10) kV Sućidar
-  TS 35/10 kV Miljevac – natječaj za novu TS 110/20(10) kV Terminal pred
raspisivanjem
-  TS 35/10 kV Postira – nova TS 35/20(10) kV Supetar pred lokacijskom dozvolom
-  RS 10 kV Kraljevac – nova TS 35/20(10) kV Kraljevac na lokacijskoj dozvoli
Kritično područje je i mreža na istoku otoka Hvara, što će se riješiti polaganjem PKB
Podgora – Pogorila (do kraja 2020.) i izgradnjom TS 35/20(10) kV Bogomolje
(Lokacijska dozvola)

SAŠA KRALJEVIĆ : Stanje postojećih kabelskih veza prema otocima

Osim 3 podmorska kabela koji su davno polagani i nisu u najboljem stanju, ostali kabeli
su u jako dobrom stanju. Osim kabela Vinišće – TS Drvenik Veli 4 koji je zamijenjen
5.5.2020. godine, za zamjenu su predviđeni kabeli:
-  KK TOČILA - Sv. Klement – KK STENJALO,   (Hvar – Vis, 18.700 m, 1964. god.) –
paralelno je i u pogonu KB položen 1995. god. tako da sigurnost napajanja nije
ugrožena.
-  VIS – BIŠEVO, 5.004 m, 1972.god. (zamjena planirana u 2020. ili 2021. god).
-  Trogir – Čiovo, 735 m, 1987. god.

SAŠA KRALJEVIĆ : Priključak OIE na području Elektrodalmacije Split

Elektrodalmacija Split trenutno na mreži ima priključeno 97 proizvođača električne
energije, ukupne snage 25,67 MW.
Priključenje obnovljivih izvora na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, u samim
svojim počecima je bio izazovan posao. U današnje vrijeme, to je već uhodani posao,
iako kod proizvođača velikih snaga uvijek postoji segment postupka priključenja koji
predstavlja izazov.
U postupak priključenja obnovljivih izvora na mrežu uključeno je više organizacijskih
jedinica DP-a, koji međusobnom suradnjom proces priključenja dovode do kraja. Svaka
od organizacijskih jedinica, sudjelujući u svom segmentu djelovanja, pridonosi
uspješnom priključenju proizvođača - od izdavanja elektroenergetskih suglasnosti,
postupka javne nabave, opremanja susretnih postrojenja, do usklađivanja zašite i
puštanja u pogon.
Karakteristični primjeri su priključenje vjetroelektrane Kom-Orjak-Greda, snage 10 MW  i
sunčane elektrane Vis snage 3,5 MW.
Kod obje elektrane postupak priključenja prošao je bez poteškoća, u zadanim rokovima.
Dokaz svemu je i pokusni rad kod obje elektrane kojim je dokazana spremnost naše
elektroenergetske mreže za prihvat tako velikih proizvođača.
Općenito gledano, sam proces priključenja prolazi bez znatnih poteškoća, izuzev dijela
koji se odnosi na javnu nabavu gdje žalbe mogu utjecati na rok priključenja.

SAŠA KRALJEVIĆ : Uloga domaćih proizvođača i izvođača u realizaciji održavanja i
investicija u DP Elektrodalmacija Split

Udio domaće komponente u materijalu i opremi je cca 70% dok je udio domaće
komponente u izvođenju gotovo 100%.