Održan prosinački seminar HO CIRED

U neprekinutom tijeku odvijanja seminara HO CIRED-a, na kojima se redovito govori i raspravlja o važnim sadržajima stručne elektrotehničke i elektroprivredne zbilje, dana 15.12.2016. održan je u povijesnoj građevini znanja elektroprivredne struke u Hrvatskoj, novoj zgradi Hrvatske elektroprivrede, Ulica grada Vukovara 37, u Zagrebu, seminar naslova:

„Napredni mjerni sustav i mjerna usluga u distribucijskom sustavu“

Elektroenergetika i s njom distribucijski sustav trenutno prolaze kroz višestruku, duboku i suštinsku preobrazbu. Korjenite promjene donosi prije svih energetska evolucija kojoj se, kao prijeka potreba, pridružuje tehnološka evolucija (digitalizacija), a potonje se događa u uvjetima uspostave tržišnih odnosa pa se mijenjaju čak i temelji naših prethodnih predodžbi o bitnosti i vrijednosti. Kako izazovi energetske evolucije zahtijevaju odgovore uspostavom naprednih rješenja u proizvodnji, potrošnji i mreži, ovaj se seminar usredotočuje na ključnu tehničku sastavnicu odgovora narečenim izazovima - izgradnji naprednog mjernog sustava u postupku provedbe sveobuhvatne zamjene brojila električne energije.

Mjerodavni stručnjaci obradili su naslovnu temu kroz slijedeći sadržaj:

 • Tema 1. Energetska evolucija i digitalizacija distribucijskog sustava
 • Tema 2. Zakonodavni okvir uvođenja naprednog sustava mjerenja u državama EU
 • Tema 3. Strategija provedbe sveobuhvatne zamjene brojila
 • Tema 3.1. Regulatorni okvir za provedbu zamjene
 • Tema 3.2. Provedbeni plan, organizacija, troškovi
 • Tema 4. Sastavnice, arhitektura i uporaba naprednog mjernog sustava
 • Tema 4.1. Polazišta za izgradnju naprednog mjernog sustava – iskustva postojećeg stanja
 • Tema 4.2. Vizija naprednog mjernog sustava i njegova izgradnja
 • Tema 5. Mjerna usluga i njen operator
 • Tema 6. Malo kućansko brojilo - domaća ideja i proizvodnja.

Program seminara je privukao pozornost stručnjaka operatora distribucijskog sustava, opskrbljivača, korisnika mreže, proizvođača brojila, proizvođača sekundarne opreme distribucijskog sustava, kao i visokoobrazovnih ustanova.

Kroz izlaganja i rasprave prednjačile su slijedeće teze, mišljenje:đ

 • Energetska evolucija je neizbježna, a njena i opća digitalizacija u energetskom sektoru je prijeko potrebna
 • Napredne mreže više nije za promatrati kao tehničku tvorevinu utemeljenu na tehnološkim promjenama u smislu inovacija, već na potrebi ostvarenja ciljeva energetske evolucije
 • Napredni mjerni sustav utemeljen na naprednom mjerenju je jedan od kamena temeljaca naprednih mreža pa kroz tu činjenicu valja gledati na postupak sveobuhvatne zamjene klasičnih, naprednim brojilima i uspostavu naprednog mjernog sustava
 • Napredno brojilo u naprednom mjernom sustavu s vremenski pravodobnom informacijom o proizvodnji, potrošnji i opterećenju mreže doprinosi, među inim dobrobitima, automatiziranom postupku međusobnog uravnoteženja/optimiranja
 • Direktiva 2009/72/EZ i preporuka Europske komisije (2012)1342 definiraju trenutni osnovni zakonodavni okvir uvođenja naprednog sustava mjerenja u državama Europske unije. Prijenosom u nacionalno zakonodavstvo pojedina država članica zasebno odlučuje na koji način će ostvariti postavljeni cilj
 • Države članice EU osiguravaju uvođenje sustava naprednih mjerenja koji omogućavaju aktivno sudjelovanje kupaca na tržištu opskrbe električnom energijom
 • Uvođenje naprednih brojila može podlijegati ekonomskoj procjeni (cost benefit analiza) svih dugoročnih troškova i koristi za tržište i pojedinog kupca ili procjeni koji je njegov oblik ekonomski razborit i troškovno učinkovit, uvažavajući najbolje raspoložive tehnike za osiguranje najviše razine cyber-sigurnosti i zaštite podataka, te koji je vremenski okvir održiv glede njihove ugradbe (preporuka EK 2012/148/EU)
 • Ako se široka primjena naprednih brojila ocijeni pozitivno, a da se odluka o provedbi ugradnje naprednih mjernih uređaja donosi nakon usvajanja nove Direktive, najmanje 80% krajnjih kupaca treba opremiti ovim brojilima, unutar 8 godina od dana pozitivne procjene
 • U slučaju da se široka primjena naprednih brojila ne ocijeni pozitivnom, države članice EU trebaju osigurati zainteresiranim kupcima ugradnju naprednih mjernih uređaja koji ispunjavaju zahtjeve iz Direktive, pod poštenim i razumnim uvjetima. Rok za ugradnju naprednog mjernog uređaja je maksimalno tri mjeseca
 • U RH je za provedbu ekonomske procjene mjerodavna Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), a prema informaciji rezultati se uskoro očekuju
 • Sukladno pak odredbi članka 119. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, ODS je obvezan u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Općih uvjeta donijeti provedbeni plan zamjene najmanje 95% postojećih brojila brojilima s daljinskim očitanjem s rokovima zamjene iz stavaka 2. i 3. istog članka, a što je i ostvareno s 1. listopadom 2016. godine
 • U konačnici će se morati harmonizirati zahtjevi prema preporuci EK , mišljenje HERA i poslovna promišljanja HEP ODS-a, te rok za ostvarenje sveobuhvatne zamjene brojila učiniti čim moguće kraćim radi smanjenja razine rizika od razdoblja promjena tehnologije
 • Predlaže se graditi napredni mjerni sustav, a razmotriti pristup izboru tehnologije koja polazi od teze kako nema besprijekorne tehnologije (sukob kvalitete i cijene) pa treba uvoditi nove tehnologije uz istodobno korištenje starih u trajanju njihovog životnog vijeka (načelo evolucije)
 • Uložiti svaki trud i znanje kako bi izgradnja infrastrukture naprednih mjerenja  ostvarila opcije za upravljanje proizvodnjom (Distributed Energy Resources) i opterećenjem sa signalom cijene za kupce (Demand Response)
 • Nova vrijednost naprednog mjernog sustava je u rudniku informacija iz mjernih podataka a njihovom uporabom može se poboljšati poslovanje, a uz dobro osmišljen tržišni model razvoja infrastrukture naprednih mjerenja može se dati zamah razvoju softverske i elektroničke industrije u RH
 • Vjerodostojni i pravovremeno raspoloživi mjerni podatci te odgovarajuće upravljanje njima, ključne su značajke u postojećem i u budućem modelu TEE
 • Propisima je nužno osigurati zahtjeve za visoku kvalitetu mjerne usluge, a pružatelj je odgovoran za točnost mjernih podataka i kvalitetu pružanja mjerne usluge. Zato je potrebno sve odredbe kojima se uređuju poslovi mjerne usluge ugraditi u propise više hijerarhijske razine
 • Operator mjerne usluge mora biti nepristran i mora imati dovoljno iskustva u upravljanju velikom količinom podataka, HEP ODS potonje iskustvo ima pa bilo kakva odluka u pogledu dodjele uloge nekom drugom subjektu mora imati jako uporište. Evo argumenta: U 15 od 16 zemalja kod kojih su se donijele odluku o sveobuhvatnoj zamjeni klasičnih brojila naprednima, ODS je vlasnih naprednih mjernih uređaja i odgovoran za izgradnju naprednog mjernog sustava, a u 12 zemalja ODS je ujedno odgovoran i za upravljanje podatcima
 • Hrvatska može provesti sveobuhvatnu zamjenu brojila i izgraditi napredni mjerni sustav podizanjem kapacitet lokalne industrije i drugih dionika, pripremajući put za napredne mreže
 • Sinergijom znanja stručnjaka HEP ODS-a, znanstvenih ustanove i odgovarajuće domaće industrije, te ishođenjem političke volje i društvenog opredjeljenja, moguće je osmisliti i načiniti vlastito, domaće brojilo za kupce kategorije kućanstva i odgovarajuću infrastrukturu naprednog mjernog sustava. Dakle, sveobuhvatna zamjena brojila može biti na tragu nacionalnih gospodarskih interesa.

 

Pripremio: Damir Karavidović, dipl. ing.