SEMINAR 2018 - Novi provedbeni propisi u distribucijskom sustavu

U organizaciji Hrvatskog ogranka CIRED-a i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, 5. travnja 2018. godine u Zagrebu, u sjedištu HEP-a, održan je Seminar pod nazivom Novi provedbeni propisi u distribucijskom sustavu, na kojem je sudjelovalo 115 sudionika, iz 30 tvrtki. Namjena seminara bila je upoznati što širi krug stručnjaka i zainteresiranih subjekata s novim paketom propisa koji se odnosi na priključenje na distribucijsku elektroenergetsku mrežu i njeno korištenje.

Veliki odziv potvrdio je aktualnost seminara, koji je organiziran u trenutku stupanja na snagu propisa koji reguliraju priključenje na distribucijsku mrežu: Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom (HERA, NN 37/2017), Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (HERA, NN 51/2017), Uredba o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu (VRH, NN 7/2018), Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP ODS) i Mrežna pravila distribucijskog sustava (HEP ODS).

Kako je naglašeno na seminaru, od posebne je važnosti Uredba o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu.

Seminar je okupio predavače koji su izravno sudjelovali u izradi i donošenju spomenutih propisa te mogli odgovoriti na sva postavljena pitanja, odnosno dati kompetentne odgovore.

Predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike Boris Makšijan predstavio je Uredbu o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu koja je stupila na snagu 1. travnja, 2018. godine, kao ključni propis Republike Hrvatske koji će značajno unaprijediti područje priključenja na mrežu, posebice vezano za usklađenje dinamike izgradnje priključaka i građevina budućih korisnika mreže.

Posebno su istaknute mjere ministarstva na ubrzavanju postupka priključenja, kao i inicijativa za pojednostavljenjem priključenja postrojenja za vlastitu proizvodnju električne energije na instalaciju postojećih kupaca kategorije kućanstvo, čime se želi potaknuti kućanstva u Republici Hrvatskoj da priključuju proizvodno postrojenje na postojeću električnu instalaciju, u okviru svoje postojeće priključne snage, u skladu s novim trendovima u Europskoj Uniji.

Voditelj Odjela za tarifne sustave i tržište električne energije Hrvatske energetske regulatorne agencije Srđan Žutobradić opisao je novosti koje uvodi Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže, koja je stupila na snagu početkom ove godine.

Direktor Sektora za električnu energiju Hrvatske energetske regulatorne agencije Lahorko Wagman predstavio je Uvjete kvalitete opskrbe električnom energijom, kao novi propis koji će bitno utjecati na uređenje pitanja kvalitete opskrbe.

Predstavnica HEP ODS-a Marina Čavlović predstavila je Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu koja stupaju na snagu 9. travnja, 2018. te najavila donošenje Uputa o priključenju koje će, u svojstvu priručnika HEP ODS-a, dodatno opisati postupanja u postupku priključenja.

Naglašeno je da su Pravila o priključenju na distribucijsku povezana s nizom propisa te da su poveznica netehničkih i tehničkih propisa, posebice vezano za primjenu Uredbe o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu.

Ova pravila uvode red i disciplinu u postupanje podnositelja zahtjeva - korisnika mreže i HEP ODS-a, na temelju načela transparentnosti postupka, jednoobraznosti postupanja te ravnopravnosti svih korisnika u pristupu mreži, uz jasna pravila i kriterije kod eventualnih iznimaka, naglasila je Marina Čavlović.

Predavači HEP ODS-a upoznali su sudionike seminara sa sadržajem prijedloga Mrežnih pravila distribucijskog sustava, koja su u postupku završnog usuglašavanja te ishođenja prethodne suglasnosti HERA-e.

Damir Karavidović je prezentirao politiku, strategiju i ciljeve njemačke elektroenergetike, s naglaskom na zakonodavstvo i opravdanost poticaja energetske evolucije.

Također, napravljena je usporedba njemačkih i hrvatskih propisa, te naglašena važnost pravodobnog i koordiniranog donošenja propisa, uz navođenje konkretnih primjera propisa i njihovih značajki.

Prezentirana tema je ocijenjena iznimno interesantnom za sve sudionike seminara.

Novi paket provedbenih propisa je koncepcijski i sadržajno bitno unaprijeđen u odnosu na do sada važeće propise. Ključne promjene odnose se na razvidnost i skraćenje procedura, odnosno na uklanjanje nepotrebnih administrativnih barijera i razvidnije odnose između korisnika usluga i pružatelja usluga. Očekuje se da će primjena ovih propisa dovesti do značajnog unaprjeđenja i pojednostavljenja postupka priključenja te smanjenja broja prigovora na postupanje operatora distribucijskog sustava vezano za priključenje i korištenje distribucijske mreže.

Od posebne važnosti je Uredba o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine, a koja su stupila na snagu 1. travnja 2018. godine.

Novi paket provedbenih propisa predstavlja bitnu promjenu i prekretnicu te značajno unaprjeđenje propisa koji se odnose na priključenje i korištenje elektroenergetske distribucijske mreže.

Cilj seminara je bio predstaviti nove provedbene propise, koji su od bitnog značaja za priključenje i korištenje distribucijske mreže te tržište električne energije u Republici Hrvatskoj, posebice vezano za novosti koje se u njima obuhvaćene te upoznati što širi krug stručnjaka i zainteresiranih subjekata o promjenama.

Seminar je pokazao da svi sudionici u postupku donošenja propisa iz područja elektroenergetike, iako problematiku promatraju s različitih pozicija, imaju zajednički cilj i da je suradnja, koja je pokazana i na ovom seminaru, nužni preduvjet za napredak u području priključenja i korištenja distribucijske mreže, na dobrobit elektroenergetskog sustava, svih postojećih i budućih korisnika mreže, gospodarstva i društva u cjelini.

U narednom razdoblju nužna je što brža prilagodba promjenama svih sudionika u procesu priključenja na mrežu te pravodobno donošenje potrebnih izmjena i dopuna predmetnih propisa, uz sustavno međusobno usklađivanje, uključujući usklađivanje s drugim propisima Republike Hrvatske i EU.

Sve materijale Seminara možete ovdje preuzeti.